ඉඩම් ඇමැතිගේ යෝජනාව කැබිනට්ටුවේ පත්තුවෙයි/ වැඩේ අකුලා ගනියි

දැනට රජය සතු කඩුවෙල ආසන්නයේ පිහිටි අක්කර 185ක් පමණ විශාල පැරණි වානේ සංස්ථා ඉඩම කිසිදු මුදල්…