ඉතාලියේ තවත් ගම්මානයක් ඩොලරයකට නිවාස විකිණීම අරඹයි

ඉතාලියේ ඇතැම් ගම්මානවල නිවාස ඩොලරයක අගයකට අලෙවි කිරීමේ මෙහෙයුමක් මෑත කාලීනව ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඒ එම…