මෝදිගෙන් ඉම්රාන් ඛාන්ට ලිපියක් / සාමයටත් එකඟයි

පාකිස්තානය සමග ස්ථිර සුහද සබඳතා පැවැත්වීමට ඉන්දියාව එකඟ වුවද ඒ සදහා විශ්වාසයක් අවශ්‍ය බව ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය…