ඉන්දියාවෙන් තවත් එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 5ක් දිවයිනට

ඉන්දියාවේන් ඇනවුම් කරන ලද ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ මාත්‍රා ලක්ෂ 5ක් බ්‍රස්පතින්දා රාත්‍රීයේ ශ්‍රී ලංකාවට ලැබීමට…