ඉන්දියානුවන් මුහුදෙන් ලංකාවට ඒම වැලැක්වීමට මෙහෙයුම්

මුහුදු මාර්ගයෙන් ඉන්දිය ජාතිකයින් දිවයිනට පැමිණීම වැළැක්වීම සඳහා මෙරට මුහුදු සීමාවේ ආරක්ෂාව තරකර තිබේ. ඒ ඉන්දියාවේ…