ඉන්දීය ආධාරවලින් වානේ ගෙන්වූ කතාව බොරු / මුදල් ඇමති කියයි

ඉන්දියාව අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ලබා ගැනීම සඳහා ලබා දුන් ණය මුදලින් ඩොලර් මිලියන 750ක්  යකඩ ගෙන්වීමට වැය…