ඩොලර් බිලියනයක තවත් ඉන්දීය ණයක් ලබා ගැනීමට රජය සූදානම්-ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි

ඉන්දියාවෙන් තවත් ඩොලර් බිලියනයකට ආසන්න ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට රජය සූදානමින් පසුවන බව හිටපු මහ බැංකු…