ඉන්දී්‍ය ධීවර යාත්‍රාවකින් උතුරේ ධීවරයන් පිරිසකට පෙට්‍රල් බෝම්බ ප්‍රහාරයක්

උතුරු මුහුදට ඇතුල්වූ ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රා සහ යාපනයේ ධීවරයින් අතර ඇති වූ ගැටුම්කාරී තත්වයක් හේතුවෙන් අද…