තෙල් ටැංකිවල ආරක්ෂාවට අධි තාක්ෂණික ඩ්‍රෝන කැමරාවක්

තෙල් ටැංකිවල ආරක්ෂාවට ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය හදුන්වාදීමට ලංකා ඛණිජ තෙල් තොග ගබඩා පර්යන්ත සමාගම පියවර ගෙන තිඛෙනවා.…