ගුවන් තොටුපොළට එන ඉන්ධන දුම්රියත් නවතී

දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය ක්‍රියාත්මක කරන වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ග පස්වන දිනටත් අද ක්‍රියාත්මක වනවා. ඒ හේතුවෙන් ඉන්ධන ප්‍රවාහනයෙන්…