නෞකා වලින් ඉන්ධන ගොඩබෑම ඇරඹෙයි

කොළඹ වරායේ නැංගුරම්ලා තිබූ ඉන්ධන නෞකා තුනක් සඳහා මුදල් ගෙවා ඇති බව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත…