හම්බන්තොට නව පිරිපහදුව හදන්න රටවල් 5ක සමාගම් 7කින් කැමැත්ත

හම්බන්තොට වරායේ නව ඉන්ධන පිරිපහදු සංකීණය ඉදි කිරීම සඳහා විදෙස් සමාගම් 5ක් කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීම ඉදිරිපත්…