ඉන්ධන පෝලිමක රැඳීසිටි අයෙකු රියදුරු අසුන තුළදීම මිය යයි

ඉන්ධන ලබාගැනීම සඳහා හිනිදුම තවලම ඉන්ධන පිරවුම්හල අසළ පෝළීමේ රැඳීසිටි අයෙකු අද (11) උදෑසන රියදුරු අසුන…