ඉන්ධන හිඟයක් ඇතිවීමේ අවදානමක් ?

සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුවේ ගබඩා කර ඇති බොරතෙල් අවසන් වීම හේතුවෙන් එහි නිෂ්පාදන කටයුතු අද සිට නතර…