පැතිර යන ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වෛරසයේ ලක්ෂණ වෙනස් වෙලා

මෙම දිනවල ප්‍රදේශ ගණනාවක පැතිර යන “ඉන්ෆ්ලුවන්සා ” උණ රෝගය වැළඳුණු අයගේ රෝග ලක්‍ෂණ වෙනත් වසරවල…