පැතිර යන ඉන්ෆ්ලුෙවන්සා වයිරසය ගර්භනී මව්වරුන්ට දරුණුයි

මේ දිනවල වේගයෙන් පැතිර යන ඉන්ෆ්ලුෙවන්සා වයිරසය ගර්භනී මව්වරුන්ට සහ පසු ප්‍රසව අවස්ථාවේ පසුවන මව්වරුන්ට සහ…