කොරෝනා මරණ භූමදානය කරනවා / ලංකාව ඉස්ලාමීය සහයෝගිතා සංවිධානයට දන්වයි

මෙරට කොරෝනා ආසාදිත මරණ භූමදානය සම්බන්ධයෙන් ගනු ලැබූ තීරණය පිළිබද ජාත්‍යන්තර ඉස්ලාමීය සහයෝගිතා ආයතනයට නිල වශයෙන්…