ඉසෙඩ් ඩී ඇළට වැටුණු පුද්ගලයෙකු බේරා ගැනීමට ගිය දෙදෙනෙකු අතුරුදන්

වැලිකන්ද ඉසෙඩ් ඩී ඇළට වැටුණු පුද්ගලයෙකු බේරා ගැනීමට ඉදිරිපත් වූ දෙදෙනෙකු අතුරුදන්ව සිටිනවා. ඔවුන් දෙදෙනා සොයා…