ඊලොන් මස්ක්ට දිනක් තුල ඩොලර් බිලියන 15ක් අහිමි වෙයි

ලොව ධනවත්ම මිනිසා බවට වරින් වර පත්වෙමින් සිටින ටෙස්ලා හිමිකරු ඊලොන් මස්ක්ට දිනක් තුල ඩොලර් බිලියන…

පැය 24ක් තුල යළිත්, ඊලොන් මස්ක් ලෝකයේ ධනවත්ම මිනිසා බවට පත්වෙයි

බ්ලූම්බර්ග්ගේ බිලියනපතියන්ගේ දර්ශකයට අනුව ජෙෆ් බෙසෝස් පරදා යලිත් වරක් ලෝකයේ ධනවත්ම පුද්ගලයා බවට පත්වීමට ඊලොන් මස්ක්…