ඊලෝන් මස්ක් යළිත් ඇද වැටේ / ජෙෆ් බොසොස් යළිත් ලෝකයේ ධනවත්ම මිනිසා වෙයි

ලෝකයේ ධනවත්ම මිනිසා බවට පසුගියදා පත්වූ ඊලොන් මස්ක් යළිත් දෙවන තැනට ඇදවැටී තිඛෙනවා. ඒ ටෙස්ලා සමාගමේ…