ඊශ්‍රෘයල රැකියා ජාවාරම් ගැන අනතුරු අගවයි

ඊශ්‍රායලයේ රැකියා ලබාගැනීම සඳහා කිසිදු බාහිර පුද්ගලයෙකුට මුදල් හෝ ගමන් බලපත්‍රය ලබාදීමෙන් වළකින ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලා…