උතුරු කොරියාවේ සුපිරි මිසයිලයෙන් ජායාරූපත් අරන්

උතුරු කොරියාව වසර 5ක් තුල සිදුකළ සිය ප්‍රබලතම මිසයිල අත්හදා බැලීමට අදාළ අභ්‍යවකාශ ජායාරූප නිකුත් කර…