ඉන්දියාවේ මැදිහත්වීමෙන් ,විග්නේෂ්වරන් උතුරට ජනමත විචාරණයක් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වන දෙමළ ජනතාව වෙනුවෙන් ස්ථීර දේශපාලන විසඳුමක් ලබාගැනීමට නම් ඉන්දියාවේ මැදිහත්වීම මත උතුරු…