උද්ධමනය අඩුවෙන්න මේ වසරත් යනවා / මහ බැංකු අධිපති

උද්ධමනය සාමාන්‍ය මට්ටමට පත්වීම මෙම වසර අවසානයේ සිදුවිය හැකි බව මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ…

ලංකාවේ උද්ධමනය පසුගිය අගෝස්තු මාසයේදී 70.2% දක්වා ඉහළට

දශක හතකට වැඩි කාලයක් තුළ එහි දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදය සමඟ පොරබදමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂික උද්ධමන…

ජනවාරියේ උද්ධමනය තවදුරටත් ඉහළට

justify;”>කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි (කො.පා.මි.ද., 2013=100)1 වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය වෙනස මගින් මනිනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය, 2021 දෙසැම්බර්…

බඩු මිල ඉහළට /උද්ධමනය ඉතිහාසගත ඉහළ අගයක

2021 දෙසැම්බර් මාසයේ දී කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය මත පදනම් වූ වාර්ෂික සාමාන්‍ය මතුපිට උද්ධමනය සියයට…

උද්ධමනය වාර්තාගත ලෙස ඉහළට

2021 වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ දී ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය මත පදනම් වූ වාර්ෂික සාමාන්‍ය මතුපිට උද්ධමනය…

වසරේ වැඩිම උද්ධමනය ජුලි මාසයේ දී වාර්තා වෙයි

මේ වසරේ වැඩිම උද්ධමනයක් පසුගිය මාසයේදී වාර්තා වී තිබේ. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාවට අනුව පසුගිය…