චීනයේ උපත් අනුපාතය ඉහළ දැමීමට නව ව්‍යාපෘතියක්

චීනයේ උපත් අනුපාතය ඉහළ දැමීමට නව ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. චීනයේ නගර 20ක් පමණ ඉලක්ක කර…

චීනයේ උපත් අනුපාතය බරපතල මට්ටමේ පහත යාමක

ලෝකයේ වැඩිම ජනගහනයක් වෙසෙන චීනයේ උපත් අනුපාතය බරපතල මට්ටමින් පහත වැටෙමින් පවතින බව සවුත් චයිනා මෝනිං…