ලෝකයේ කුඩාම උරගයා තුරන්වීමට යයි

ලෝකයේ කුඩාම උරගයා වන මැඩගස්කර් බෝදිලිමා වඳවී යාමේ බරපතල තර්ජනයකට ලක්ව ඇති බව ලයිව් සයන්ස් වෙබ්…