දෙවන පරපුරේ අපි අලුත් වේදිකාවක් හදනවා – උවිඳු විජේවීර

තාත්තලා ගත්ත උපක්‍රම අපට තෝරාගන්න බැරි වෙයි. ඒ සටන් මේ කාලයට ගැලපෙන්නේ නෑ.   ස්මාට් ෆෝන් එකත්…