අන්තර්ජාලයේ සංසරණය වන A/L කාලසටහන ව්‍යාජ එකක්/විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

මෙවර අපොස උසස්පෙළ විභාගයේ කාලසටහනක් යැයි පැවසෙන ව්‍යාජ කාලසටහනක් අන්තර්ජාලයේ සංසරණය වෙමින් පවතින බව විභාග කොමසාරිස්…

O/L හා A/L පන්ති කඩිනමින් ආරම්භ කිරී‌මට තීරණයක්

පාසල්වල අපොස සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස්පෙළ පන්ති කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමට ජනපති උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා. කොවිඩ් මර්දන…