මහජන උපයෝගිතා කොමිසමෙන් ජනතාවට විශේෂ දැනුම්දීමක්

උසස් පෙල විභාගය පැවත්වෙන කාල සීමාව තුලදී විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කළහොත් ඒ පිළිබඳ ලිඛිතව පැමිණිලි ඉදිරිපත්…