උසස් පෙළ උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂකවරුන් බදවා ගැනීම Online ක්‍රමයට

2021 (2022) අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂකවරුන් සඳහා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.…