ලෝක වාර්තාවක් බවට පත්වන ප්ලාස්ටික් තල්මසෙක් ලංකාවෙන්

කැළිකසල වලින් තොර පරිසරයක් ඇති කිරීමේ අරමුණින් නැගෙනහිර පළාතේ පරිසරය සහ වෙරළ සංරක්ෂණය කිරීමට අදාළ විශේෂ…