ඌරුජුවා සහ කොස්ගොඩ තාරක ඝාතනයවීම ගැන නීතීඥ සංගමයෙන් නිවේදනයක්

ඌරුජුවා සහ කොස්ගොඩ තාරක යන සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන් දෙදෙනා ඝාතනය වීම දැඩි ලෙස හෙළා දකින බව ශ්‍රී…