හමුදා කුමන්ත්‍රණය හෙළා දකිනවා / එජාපය මියන්මාර හමුදාවට කියයි

මියන්මාරයේ සිදුවූ හමුදා කුමන්ත්‍රණය හෙළා දකින බව පවසමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එම…