එජාපය හා සමගි ජන බලවේගය එක්ව කටයුතු කිරීමට සාකච්ජා

සමගි ජන බලවේගය හා එක්සත් ජාතික පක්ෂය එක්ව දේශපාලන කටයුතුවල යෙදීම සම්බන්ධයෙන් මූලික අධියරේ සාකච්ජා මේ…