එනනෝල් ජාවාරම්කරු ප්‍රභූ පර්යන්තයෙන් ගෙනා මැති / ඇමති ගැන විමර්ශන

ඩුබායි හි සැඟව සිටි එනනෝල් ජාවාරම සම්බන්ධ  ව්‍යාපාරිකයකු මෙරටට පැමිණි පසු රාජ්‍ය ඇමැතිවරයකුගේ සහ මන්ත්‍රිවරයකුගේ මැදිහත්…