නව වසරේ සිට පොදු ස්ථාවලට එන්න එන්නත් කාඩ්පත අනිවාර්යයි

පොදු ස්ථානවෙත ඇතුළුවීමේදී එන්නත් කාඩ්පත අනිවාර්ය කිරීමට රජය තීරණය කර තිඛෙනවා. ලබන ජනවාරී පළමුවනදා සිට මෙය…