එම් එස් දෝනි සිනමා පටයේ තවත් රංගන ශිල්පියකු සිය දිවි හානි කර ගනී

එම් එස් දෝනි – ද අන්ටෝල්ඩ් ස්ටෝරි සිනමා පටයේ රංගනයෙන් දායකවූ තවත් ප්‍රධාන රංගන ශිල්පියකු සිය…