ලංකාවට උපරිම බලපෑම කරන්න / තමිල්නාඩුවේ ස්ටාලින් මෝදිට ලියයි

ශ්‍රී ලංකා මුහුදේ දී අත්අඩංගුවට ගත් ඉන්දීය ධීවර බෝට්ටු වෙන්දේසි කිරීම හා තමිල්නාඩු ධීවරයින්ට පහර දීම…