ටවර්හෝල් / එල්ෆින්ස්ටන් රඟහල් යළි විවෘතයි

සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුගමනය කරමින් ටවර් හෝලි හා එල්ෆින්ස්ටන් රංග ශාලා යළි විවෘත කිරීමට අවසර ලබාදී තිබෙනවා.