එවරස්ට් කන්දේ සීමාවක් චීනය වෙන් කර ගනී

නේපාලය ආශ්‍රිතව එවරස්ට් තරණය කරන්නන් කොරෝනා අවදානමට ගොදුරුවීම සමග , එවරස්ට් කන්දේ තමන්ටම සීමාවක් වෙන් කර…