සුසිල්ගේ ඇමැතිකම එස්.බී. එපා කියයි

සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතාගෙන් හිස්වූ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්වවිද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය එස්.බී. දිසානායක…

සහනාධාරවලට විරුද්ධයි / මන්ත්‍රීවරුන්ට වාහන අත්‍යාවශ්‍යයි – එස් .බී(Video)

විදුලිය , ගෑස් හා ඉන්ධන වෙනුවෙන් ජනතාවට සහනාධාර දීම අවශ්‍ය නොව බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ…