එළිමහන් සංගීත සංදර්ශනවලට අවසර

එළිමහන් සංගීත සංදර්ශන පැවැත්වීමට අවසර ලබාදෙන ලෙස පොලිස්පතිවරයා විසින් පොලිස් ස්ථාන වෙත උපදෙස් තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත්…