රුසියානු යානයට ලංකාවෙන් පිටවීමට අවසර ඉල්ලා අධිකරණයට ඉල්ලීමක්

රුසියානු “ඒරෝෆ්ලොට්” ගුවන් යානයකට ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවීම වළක්වාලමින් පනවා තිබෙන වාරණ නියෝගය අත්හිටුවන ලෙස එම රුසියානු…