සුළු සේවකයෙක් ලොකු වැඩක – ඔක්සිජන් සිලින්ඩර් 208ක් උස්සලා

පොලොන්නරුව මහ රෝහලේ රෝගී සත්කාර සේවා සඳහා රැගෙනවිත් නැවත පිරවීම සඳහා ගබඩා කර තිබුණු හිස් ඔක්සිජන්…