අද රාත්‍රීයේ සිට ඉහළ යන භාණ්ඩ වර්ග මෙන්න

අක්‍ෂි කාච, ස්ටෙන්ට්, ඔක්සිමීටර් සහ ග්ලුකෝ මීටර් මිල ගණන් අද (18 වැනිදා) රාත්‍රියේ සිට වැඩි කරමින්…