අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමේ දී නව නියමයන්

ඔන්ලයින් හෙවත් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ භාණ්ඩ අලෙවි කිරීම නියාමනය කරමින් නව ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. පාරිභෝගික…

ගුරු – විදුහල්පති ඔන්ලයින් වර්ජනය තවදුරටත්

ඔන්ලයින් ඉගැන්වීම්වලින් ඉවත්වීමේ ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අද 19 වැනි දිනටත් ක්‍රියාත්මකයි. ඒ සිය වැටුප්…

ගුරැවරැන්ගේ ඔන්ලයින් වර්ජනය අදත්

ඔන්ලයින් ඉගැන්වීම්වලින් ඉවත්වෙමින් ගුරු සංගම් ආරම්භ කළ වර්ජනය අද (15) දිනයේත් ක්‍රියාත්මක වනවා. ගුරු වෘත්තීය සමිති…

ඔන්ලයින් ඉගැන්වීම්වලින් ඉවත්වීමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අදත්

ගුරුවරුන් සහ විදුහල්පතිවරුන් ඔන්ලයින් ඉගැන්වීම්වලින් ඉවත්වීමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අද (13) දිනයේත් ක්‍රියාත්මක බව වෘත්තිය සමිති…