තෙල් මිල වැඩි කිරීමට ඔපෙක් සැලසුමක්

ඔපෙක් සංවිධානය තෙල් නිෂ්පාදනය කප්පාදු කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ සමගම තෙල් මිල ඉහළ යාමේ අවදානමක්…