හෙට (9) සියලුම පෞ. ඔසුසල් වැසෙයි

හෙට (ජූලි 09) සියලුම පෞද්ගලික ඔසුසල් වසා තබන බව සමස්ත ලංකා ඔසුසැල් හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි. එම…

සංචරණ සීමා පනවා ඇති සමයේ සියලු ඖෂධ නිවසටම

රාජ්‍ය ඔසුසල් සේවාවද අත්‍යවශ්‍ය කර ඇති හෙයින් සංචරණ සීමා පනවා ඇති සමයන්හි ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය සියලු ඖෂධ…