කොළඹ සරසවියේ උපාධිලාභීන්ගේ ක්‍රියාවට ඕමල්පේ සෝභිත හිමියන්ගෙන් පැසසුම්

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේදී පැවැත්වුනු උපාධී ප්‍රධානෝත්සව අවස්ථාවේදී උපාධී ලාභීන් ගන්නා ලද පියවර අතිශයින්ම ආදර්ශවත් ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රියාවක්…