ඕල්කට් මාවතට ඇතුළුවීම වලක්වමින් අධිකරණ නියෝගයක්

භික්ෂුන් වහන්සේලා සර්ව ආගමික පූජකවරුන් සහ ඒවායේ සාමාජිකයින් පිරිසකට ඕල්කට් මාවතට ඇතුළුවීම හා පිටකොටුව ආශ්‍රිත වෙනත්…